Τηλεκπαίδευση webex

Μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες

Οδηγίες για τους Μαθητές

Οδηγός τηλεκπαίδευσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ

Οδηγός e-class για γονείς

Ξεκινώ με την e-class για μαθητές

Εγχειρίδιο Μαθητή για τη λειτουργία της e-class